email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị & Ban giám đốc

Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
Ông Trần Tuấn Minh Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc Kỹ sư cơ khí
Ông Trần Xảo Cơ Phó Chủ tịch HĐQT Trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành thép
Ông Nguyễn Quang Hải Thành viên HĐQT Cử nhân kinh tế
Ông Khưu Kim Hòa Thành viên HĐQT Chuyên viên tài chính – kế toán
Ông Lê Tấn Quốc Thành viên HĐQT,Phó Giám Đốc Cử nhân
Nguyễn Thị Hoàng Vân Trưởng ban kiểm soát Thạc sỹ kinh tế
Ông Huỳnh Trung Hiếu Thành viên ban kiểm soát  
Hồ Thị Quỳnh Giao Thành viên ban kiểm soát  
Đinh Thị Nguyên Hương Kế toán trưởng Kế toán – kiểm toán