email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị & Ban giám đốc

Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
Ông Huỳnh Đình Thành Chủ tịch HĐQT  Cử nhân kinh tế
Trần Duy Kiều  Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc  Cử nhân kinh tế
Ông Khương Đức Cường Thành viên HĐQT  Cử nhân kinh tế
Ông Ngô Việt Phương Thành viên HĐQT Cử nhân kinh tế
Ông Đỗ Tiến Đạt  Thành viên HĐQT Cử nhân kinh tế
Ông Khương Sĩ Toàn Trưởng ban kiểm soát  Cử nhân kinh tế
Ông Nguyễn Đức Lâm Duy Thành viên ban kiểm soát  Cử nhân kinh tế
Ông Nguyễn Bật Hưng Thành viên ban kiểm soát  Cử nhân kinh tế
 Ông Lê Thanh Phương  Kế toán trưởng  Cử nhân kinh tế