email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị & Ban giám đốc

Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
Ông Huỳnh Đình Thành Chủ tịch HĐQT  Cử nhân kinh tế
Ông Khưu Chí Cường  Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc  Cử nhân kinh tế
Ông Khương Đức Cường Thành viên HĐQT  Cử nhân kinh tế
Ông Nguyễn Quang Hải Thành viên HĐQT Cử nhân kinh tế
Ông Nguyễn Đăng Duy Hải  Thành viên HĐQT  Thạc sĩ kinh tế
Nguyễn Ngọc Diễm Trưởng ban kiểm soát  Cử nhân kinh tế
Ông Ngô Việt Phương Thành viên ban kiểm soát  Cử nhân kinh tế
Ông Trần Duy Bình Thành viên ban kiểm soát  Cử nhân kinh tế
 Ông Lê Thanh Phương  Kế toán trưởng  Cử nhân kinh tế