email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021

2020/12/28 9:17:12 AM


Tài liệu liên quan:

+Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021.Xem chi tiết tại đây.

+Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021.Xem chi tiết tại đây.

+Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.Xem chi tiết tại đây.