email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

2022/04/15 2:15:20 PM


Thư mời họp và hồ sơ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

+Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

+Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm báo cáo, tờ trình, điều lệ dự thảo, nội dung điều chỉnh điều lệ.Xem chi tiết tại đây.