email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

17/03/2023 3:22:54 Chiều


Thư mời họp và hồ sơ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023.Xem chi tiết tại đây.

+Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023.Xem chi tiết tại đây.

+Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm báo cáo, tờ trình, điều lệ dự thảo, nội dung điều chỉnh điều lệ.Xem chi tiết tại đây.