email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Công bố thông tin 24h – Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Nhà máy công ty cổ phần Minh Hữu Liên

2022/06/01 5:07:02 PM


Công bố thông tin 24h – Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Nhà máy công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Xem chi tiết tại đây.