email: info@minghuulien.com
 • CONTACT HOTLINE
  FOR INFOMATION
 • 0869 788 934

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/05 7:03:04 AM


Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MCK: MHL).

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
 • Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
 • Mã chứng khoán: MHL
 • Mã ISIN: VN000000MHL1
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2015
 • Lý do và mục đích: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.
 • Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 • Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 01 năm 2016
 • Địa điểm thực hiện dự kiến: R1 – 49, KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
 • Nội dung họp:
  • Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015.
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.