email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Hồ sơ tham dự Đại Hội Cổ Đông năm 2022

2022/04/15 2:23:35 PM


Hồ sơ tham dự Đại Hội Cổ Đông năm 2022.

  1. Thư mời họp.Tải file tại đây.
  2. Giấy ủy quyền.Tải file tại đây.