email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 16-03-2022.

2022/03/16 6:54:52 PM


Nghị quyết hội đồng quản trị – Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết hội đồng quản trị – Công tác chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông năm 2022. Xem chi tiết tại đây.