email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

2022/04/15 8:07:23 PM


Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

  1. Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.
  2. Đơn ứng cử / đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Tải file tại đây.
  3. Sơ yếu lý lịch. Tải file tại đây.