email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Tài liệu điều chỉnh và bổ sung Họp ĐHĐCĐ Minh Hữu Liên 2023

2023/03/22 2:23:23 PM


Tài liệu điều chỉnh và bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm báo cáo, tờ trình, điều lệ dự thảo, nội dung điều chỉnh điều lệ.Xem chi tiết tại đây.