email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2023/03/27 1:22:49 PM


Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.