email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

2020/02/18 2:32:00 AM


Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Xem chi tiết tại đây.