email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước

2020/07/06 7:05:58 AM


Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước. Xem chi tiết tại đây.