email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

2020/12/29 9:23:16 AM


Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Hồ sơ đính kèm:
1. Thông báo đề cử TV HĐQT
2. Sơ yếu lích lịch TV HĐQT
3. Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT
4. Đơn ứng cử TV HĐQT
5. Định hướng hoạt động của TV HĐQT