email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An

2022/05/06 2:00:59 PM


Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An.

Xem chi tiết tại đây.