email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Báo cáo

Báo cáo tài chính năm 2022

2022/12/30 10:53:24 AM

Báo cáo tài chính năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

2022/10/20 5:59:12 PM

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

2022/07/30 7:47:24 PM

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

2022/07/20 1:59:07 PM

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022

2022/05/14 5:33:16 PM

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022

2022/05/14 4:23:37 PM

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

2022/04/22 1:19:17 PM

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Trần Tuấn Minh

2022/04/07 11:39:38 AM

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Vương Thành Phát

2022/04/05 11:39:24 AM

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Vương Thành Phát. Xem chi tiết tại đây.