email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Đại hội cổ đông

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

29/02/2020 2:06:56 Sáng

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

29/02/2020 2:04:23 Sáng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

18/02/2020 2:32:00 Sáng

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Xem chi tiết tại đây.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

12/01/2019 5:43:50 Chiều

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

12/01/2019 5:42:10 Chiều

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

28/12/2018 4:00:53 Chiều

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018

18/12/2017 3:27:11 Chiều

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

17/03/2017 5:06:01 Chiều

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

23/01/2016 8:16:11 Sáng

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.Xem chi tiết tại đây.

12