email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Đại hội cổ đông

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021

2021/01/11 3:28:20 AM

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021

2021/01/11 3:27:02 AM

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021. Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2021

2020/12/29 2:33:05 AM

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2021. Xem chi tiết tại đây.

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021

2020/12/28 9:17:12 AM

Tài liệu liên quan: +Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021.Xem chi tiết tại đây. +Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021.Xem chi tiết tại đây. +Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2020/12/28 9:15:04 AM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

2020/11/27 9:40:45 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xem chi tiết tại đây.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bất thường

2020/08/12 4:22:52 AM

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bất thường. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

2020/02/29 2:06:56 AM

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

2020/02/29 2:04:23 AM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.Xem chi tiết tại đây.

123