email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Đại hội cổ đông

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

2020/02/29 2:06:56 AM

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

2020/02/29 2:04:23 AM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

2020/02/18 2:32:00 AM

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Xem chi tiết tại đây.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

2019/01/12 5:43:50 PM

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

2019/01/12 5:42:10 PM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2018/12/28 4:00:53 PM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018

2017/12/18 3:27:11 PM

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2017/03/17 5:06:01 PM

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/23 8:16:11 AM

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/23 8:10:52 AM

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 01 năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

12