email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Đại hội cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

2019/01/12 5:43:50 PM

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

2019/01/12 5:42:10 PM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2018/12/28 4:00:53 PM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018

2017/12/18 3:27:11 PM

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2017/03/17 5:06:01 PM

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/23 8:16:11 AM

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/23 8:10:52 AM

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 01 năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/23 8:09:23 AM

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 01 năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/06 6:28:07 AM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/05 7:03:04 AM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên