email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

CBTT Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

2022/08/18 5:45:55 PM

CBTT Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.Xem chi tiết tại đây.

CBTT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 8 tháng 8 năm 2022

2022/08/08 6:17:43 PM

Công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 8 tháng 8 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

2022/07/20 1:59:07 PM

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2022/07/14 5:25:12 PM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo hủy chốt danh sách cổ đông 050722/TB-MHL

2022/07/14 3:59:08 PM

Thông báo hủy chốt danh sách cổ đông 050722/TB-MHL . Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản

2022/07/14 3:33:37 PM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản.Xem chi tiết tại đây.  

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành

2022/07/05 9:09:20 PM

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

2022/06/02 3:38:54 PM

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin 24h – Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Nhà máy công ty cổ phần Minh Hữu Liên

2022/06/01 5:07:02 PM

Công bố thông tin 24h – Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Nhà máy công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty Minh Hữu Liên lần thứ 16

2022/05/14 6:36:52 PM

Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty Minh Hữu Liên lần thứ 16. Xem chi tiết tại đây.