email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Thông báo

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước

06/07/2020 7:05:58 Sáng

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước. Xem chi tiết tại đây.

Điều lệ công ty lần thứ 12

30/03/2020 4:55:05 Sáng

Điều lệ công ty lần thứ 12. Xem chi tiết tại đây.

Điều lệ công ty lần thứ 10

30/03/2020 3:47:30 Sáng

Điều lệ công ty lần thứ 10. Xem chi tiết tại đây.

Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 15

25/03/2020 3:43:05 Sáng

Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 15. Xem chi tiết tại đây

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty

03/03/2020 6:07:16 Sáng

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty. Xem chi tiết tại đây.

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên

03/03/2020 6:00:35 Sáng

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc

29/02/2020 2:10:01 Sáng

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc. Xem chi tiết  tại đây.

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

29/02/2020 2:06:56 Sáng

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

18/02/2020 2:32:00 Sáng

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Xem chi tiết tại đây.

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

18/02/2020 2:30:23 Sáng

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

1234