email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường

2020/08/12 4:24:19 AM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường. Xem chi tiết tại đây.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bất thường

2020/08/12 4:22:52 AM

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bất thường. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước

2020/07/06 7:05:58 AM

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước. Xem chi tiết tại đây.

Điều lệ công ty lần thứ 12

2020/03/30 4:55:05 AM

Điều lệ công ty lần thứ 12. Xem chi tiết tại đây.

Điều lệ công ty lần thứ 10

2020/03/30 3:47:30 AM

Điều lệ công ty lần thứ 10. Xem chi tiết tại đây.

Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 15

2020/03/25 3:43:05 AM

Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 15. Xem chi tiết tại đây

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty

2020/03/03 6:07:16 AM

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty. Xem chi tiết tại đây.

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên

2020/03/03 6:00:35 AM

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc

2020/02/29 2:10:01 AM

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc. Xem chi tiết  tại đây.

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

2020/02/29 2:06:56 AM

Công bố thông tin bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024. Xem chi tiết tại đây.

1234