email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Thông báo

CBTT- Đề nghị gia hạn CBTT BCTC bán niên 2023

15/05/2023 5:32:22 Chiều

CBTT – Đề nghị gia hạn CBTT Báo Cáo Tài Chính Bán niên 2023 . Xem chi tiết tại đây.

Đính chính Công bố thông tin Thành viên Ban kiểm soát

21/04/2023 5:19:10 Chiều

Đính chính Công bố thông tin Thành viên Ban kiểm soát Xem chi tiết tại đây.

CBTT – Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát

21/04/2023 5:15:46 Chiều

CBTT – Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

07/04/2023 4:01:35 Chiều

Nghị quyết  và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

04/04/2023 10:45:48 Sáng

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây

Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

27/03/2023 1:22:49 Chiều

Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS

27/03/2023 1:18:29 Chiều

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS. Xem chi tiết tại đây

Tài liệu điều chỉnh và bổ sung Họp ĐHĐCĐ Minh Hữu Liên 2023

22/03/2023 2:23:23 Chiều

Tài liệu điều chỉnh và bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm báo cáo, tờ trình, điều lệ dự thảo, nội dung điều chỉnh điều lệ.Xem chi tiết tại đây.

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

17/03/2023 3:22:54 Chiều

Thư mời họp và hồ sơ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. +Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023.Xem chi tiết tại đây. +Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023.Xem chi tiết tại đây. +Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm […]

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

24/02/2023 5:45:38 Chiều

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17. Xem chi tiết tại đây.