email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

2020/12/29 9:23:16 AM

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024. Hồ sơ đính kèm: 1. Thông báo đề cử TV HĐQT 2. Sơ yếu lích lịch TV HĐQT 3. Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT 4. Đơn ứng cử TV HĐQT 5. Định hướng hoạt động của TV […]

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2020/12/28 9:15:04 AM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Thông báo v/v thành lập địa điểm kinh doanh mới

2020/12/24 7:10:09 AM

Thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh mới. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị.

2020/12/15 7:55:52 AM

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

2020/11/27 9:40:45 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xem chi tiết tại đây.

Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

2020/11/13 9:16:59 AM

Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường

2020/08/12 4:24:19 AM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường. Xem chi tiết tại đây.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bất thường

2020/08/12 4:22:52 AM

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bất thường. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước

2020/07/06 7:05:58 AM

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước. Xem chi tiết tại đây.

Điều lệ công ty lần thứ 12

2020/03/30 4:55:05 AM

Điều lệ công ty lần thứ 12. Xem chi tiết tại đây.