email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu

29/03/2022 5:50:26 Chiều

Thông báo giao dịch cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu

29/03/2022 2:48:39 Chiều

Thông báo giao dịch cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

28/03/2022 3:30:20 Chiều

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 16-03-2022.

16/03/2022 6:54:52 Chiều

Nghị quyết hội đồng quản trị – Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây. Nghị quyết hội đồng quản trị – Công tác chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự công ty.

10/11/2021 9:52:11 Sáng

Thông báo thay đổi nhân sự công ty. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm thay thế.

10/11/2021 3:46:52 Sáng

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm thay thế. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Long An

25/10/2021 2:09:03 Sáng

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Long An. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin – Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 5 – Nhà máy chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên – Long An

20/10/2021 8:20:50 Sáng

Công bố thông tin – Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 5 – Nhà máy chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên – Long An. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

20/07/2021 3:46:04 Sáng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Lê Diệu Trung

25/06/2021 5:00:38 Chiều

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Lê Diệu Trung. Xem chi tiết tại đây.