email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

2022/05/05 1:00:47 PM

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2022/04/25 4:41:22 PM

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

2022/04/15 2:15:20 PM

Thư mời họp và hồ sơ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. +Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây. +Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây. +Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm […]

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS

2022/04/13 8:21:05 AM

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc

2022/03/30 11:14:09 AM

Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc . Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự – Thành viên hội đồng quản trị

2022/03/30 11:13:05 AM

Thông báo thay đổi nhân sự – Thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu

2022/03/29 9:52:03 PM

Thông báo giao dịch cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu

2022/03/29 5:50:26 PM

Thông báo giao dịch cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu

2022/03/29 2:48:39 PM

Thông báo giao dịch cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2022/03/28 3:30:20 PM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.Xem chi tiết tại đây.