email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Thông báo

CBTT – Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát

10/05/2022 3:35:58 Chiều

CBTT – Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

CBTT – Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

06/05/2022 6:34:05 Chiều

CBTT – Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người công bố thông tin Công ty CP Minh Hữu Liên

06/05/2022 5:00:27 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người công bố thông tin Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An

06/05/2022 2:00:59 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên

06/05/2022 1:25:09 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

05/05/2022 5:30:12 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

05/05/2022 1:00:47 Chiều

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

25/04/2022 4:41:22 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

15/04/2022 2:15:20 Chiều

Thư mời họp và hồ sơ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. +Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây. +Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây. +Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm […]

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS

13/04/2022 8:21:05 Sáng

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS. Xem chi tiết tại đây.