email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 16-03-2022.

2022/03/16 6:54:52 PM

Nghị quyết hội đồng quản trị – Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây. Nghị quyết hội đồng quản trị – Công tác chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự công ty.

2021/11/10 9:52:11 AM

Thông báo thay đổi nhân sự công ty. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm thay thế.

2021/11/10 3:46:52 AM

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm thay thế. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Long An

2021/10/25 2:09:03 AM

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Long An. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin – Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 5 – Nhà máy chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên – Long An

2021/10/20 8:20:50 AM

Công bố thông tin – Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 5 – Nhà máy chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên – Long An. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

2021/07/20 3:46:04 AM

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Lê Diệu Trung

2021/06/25 5:00:38 PM

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Lê Diệu Trung. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Huỳnh Bội Bội

2021/05/20 8:13:46 AM

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Huỳnh Bội Bội. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Huỳnh Bội Bội

2021/04/15 7:47:26 AM

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Huỳnh Bội Bội. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin 24h – địa điểm kinh doanh Bình Dương

2021/01/06 9:31:16 AM

Công bố thông tin 24h – địa điểm kinh doanh Bình Dương. Xem chi tiết tại đây.