email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Thông báo

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An

06/05/2022 2:00:59 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên

06/05/2022 1:25:09 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

05/05/2022 5:30:12 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

05/05/2022 1:00:47 Chiều

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

25/04/2022 4:41:22 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

15/04/2022 2:15:20 Chiều

Thư mời họp và hồ sơ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. +Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây. +Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022.Xem chi tiết tại đây. +Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.Bao gồm […]

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS

13/04/2022 8:21:05 Sáng

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc

30/03/2022 11:14:09 Sáng

Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc . Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự – Thành viên hội đồng quản trị

30/03/2022 11:13:05 Sáng

Thông báo thay đổi nhân sự – Thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu

29/03/2022 9:52:03 Chiều

Thông báo giao dịch cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.