email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/06 6:28:07 AM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Thay đổi Điều lệ công ty điều chỉnh lần 6

2015/09/30 6:49:58 AM

Thay đổi Điều lệ công ty điều chỉnh lần 6

12