email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Thông báo

Thông báo hủy chốt danh sách cổ đông 050722/TB-MHL

14/07/2022 3:59:08 Chiều

Thông báo hủy chốt danh sách cổ đông 050722/TB-MHL . Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản

14/07/2022 3:33:37 Chiều

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản.Xem chi tiết tại đây.  

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành

05/07/2022 9:09:20 Chiều

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

02/06/2022 3:38:54 Chiều

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin 24h – Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Nhà máy công ty cổ phần Minh Hữu Liên

01/06/2022 5:07:02 Chiều

Công bố thông tin 24h – Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Nhà máy công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty Minh Hữu Liên lần thứ 16

14/05/2022 6:36:52 Chiều

Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty Minh Hữu Liên lần thứ 16. Xem chi tiết tại đây.

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022

14/05/2022 5:33:16 Chiều

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022

14/05/2022 4:23:37 Chiều

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

12/05/2022 1:30:34 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

CBTT – Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty CP Minh Hữu Liên

12/05/2022 11:01:37 Sáng

CBTT – Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.