email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022

2022/05/14 5:33:16 PM

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022

2022/05/14 4:23:37 PM

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

2022/05/12 1:30:34 PM

Nghị quyết HĐQT – Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

CBTT – Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty CP Minh Hữu Liên

2022/05/12 11:01:37 AM

CBTT – Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

CBTT – Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát

2022/05/10 3:35:58 PM

CBTT – Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

CBTT – Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

2022/05/06 6:34:05 PM

CBTT – Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người công bố thông tin Công ty CP Minh Hữu Liên

2022/05/06 5:00:27 PM

Nghị quyết HĐQT – Bầu người công bố thông tin Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An

2022/05/06 2:00:59 PM

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên

2022/05/06 1:25:09 PM

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

2022/05/05 5:30:12 PM

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây.