email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Thông báo về việc ông Lưu Chí Vinh không còn là cổ đông lớn

2016/12/01 2:09:22 AM

Thông báo về việc ông Lưu Chí Vinh không còn là cổ đông lớn. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của ông Lưu Chi Vinh

2016/12/01 2:06:45 AM

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của ông Lưu Chi Vinh. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Tuấn Minh

2016/12/01 2:04:11 AM

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Tuấn Minh

2016/12/01 2:00:56 AM

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

2016/04/18 9:37:45 AM

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 08 tháng 04 năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

2016/04/17 9:55:05 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Điều lệ Công ty điều chỉnh lần 7

2016/01/26 6:41:51 AM

Điều lệ Công ty điều chỉnh lần 7.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/06 6:28:07 AM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Thay đổi Điều lệ công ty điều chỉnh lần 6

2015/09/30 6:49:58 AM

Thay đổi Điều lệ công ty điều chỉnh lần 6