email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Phát hành trái phiếu

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu

2021/02/09 4:59:37 AM

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

2020/11/27 9:40:45 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xem chi tiết tại đây.

Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

2020/11/13 9:16:59 AM

Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết hội đồng quản trị – Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

2020/09/28 3:52:08 PM

Nghị quyết hội đồng quản trị – Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết hội đồng quản trị – Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

2020/09/04 8:40:38 AM

Nghị quyết hội đồng quản trị – Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường

2020/08/12 4:24:19 AM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước

2020/07/06 7:05:58 AM

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước. Xem chi tiết tại đây.