email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Nghị quyết hội đồng quản trị

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty

2020/03/03 6:07:16 AM

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty. Xem chi tiết tại đây.

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên

2020/03/03 6:00:35 AM

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc

2020/02/29 2:10:01 AM

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc. Xem chi tiết  tại đây.

Nghị quyết hội đồng quản trị 2014

2014/04/22 4:18:31 AM

Nghị quyết hội đồng quản trị 2014.Xem chi tiết tại đây.