email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành

05/07/2022 9:09:20 Chiều

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

02/06/2022 3:38:54 Chiều

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

12/05/2022 1:30:34 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người công bố thông tin Công ty CP Minh Hữu Liên

06/05/2022 5:00:27 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người công bố thông tin Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An

06/05/2022 2:00:59 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Nhà máy CN Công Ty CP Minh Hữu Liên – Long An. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên

06/05/2022 1:25:09 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu người đại diện pháp luật Công ty CP Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

05/05/2022 5:30:12 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

25/04/2022 4:41:22 Chiều

Nghị quyết HĐQT – Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ tham dự Đại Hội Cổ Đông năm 2022

15/04/2022 2:23:35 Chiều

Hồ sơ tham dự Đại Hội Cổ Đông năm 2022. Thư mời họp.Tải file tại đây. Giấy ủy quyền.Tải file tại đây.  

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS

13/04/2022 8:21:05 Sáng

Nghị quyết hội đồng quản trị – chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,BKS. Xem chi tiết tại đây.

123