email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Thông báo về việc bà Lưu Thục Bình không còn là cổ đông lớn

2016/12/05 3:39:09 AM


Thông báo về việc bà Lưu Thục Bình không còn là cổ đông lớn.
Xem chi tiết tại đây.